Make your own free website on Tripod.com           
  祕書處    學術委員會    校友聯誼委員會  
  
   

   
  
  醫學營委員會    實見習委員會    學藝委員會  
      
   

  
  輔導委員會    康樂委員會    服務委員會  
  
組織模擬跑檯
顯微鏡拍賣
       
各區迎新
新生擺攤
認親大會
夜烤潑水節
醫學書展
通訊錄製作